Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice - G.L.I.P.I.C.

Conţinut

Activitatea G.L.I.P.I.C. se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice și ale Deciziei prim-ministrului nr. 53 din 2 mai 2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Zona de acces a membrilor G.L.I.P.I.C.: click aici!

Scop

Scopul G.L.I.P.I.C. este de a asigura coordonarea coerentă și unitară a activității desfășurate în domeniul protecției infrastructurilor critice, a realiza evaluarea intersectorială a vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa infrastructurilor critice și a informa Guvernul României asupra stadiului realizării activităților desfășurate, precum și asupra măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea activității în domeniu.

Obiective

Întreaga activitate desfășurată de G.L.I.P.I.C. va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:

 • monitorizarea procesului de identificare a infrastructurilor critice naționale și europene, denumite în continuare ICN/ICE, și informarea factorilor de decizie referitor la stadiul realizării obiectivelor și direcțiilor prioritare de acțiune;
 • coordonarea și prioritizarea activităților autorităților publice responsabile în procesul de identificare și desemnare a ICN/ICE;
 • îmbunătățirea cadrului normativ specific domeniului, în special, prin transpunerea legislației comunitare;
 • implementarea de proceduri de lucru pentru acțiunile comune și schimbul de informații interinstituțional

Componența G.L.I.P.I.C.

Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice este format din experți/specialiști desemnați de autoritățile publice responsabile. Nominalizarea experților/specialiștilor din partea autorităților publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducătorilor acestora și se comunică Centrului național pentru coordonarea protecției infrastructurilor critice care este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților necesare implementării legislației specifice domeniului protecției infrastructurilor critice la nivel național în temeiul art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 98/2010.

Componența grupului de lucru se aprobă prin decizie a prim-ministrului care modifică Decizia prim-ministrului nr. 53 din 2 mai 2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

Grupul de lucru este coordonat de un consilier de stat desemnat de prim-ministru.
În cadrul ședințelor grupului de lucru  pot fi invitați și alți experți/specialiști în domeniul infrastructurilor critice din mediul economic, academic și organizațiile neguvernamentale.

Atribuțiile G.L.I.P.I.C.

G.L.I.P.I.C. are următoarele atribuții:
a) realizează evaluarea intersectorială a vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa infrastructurilor critice;
b) analizează și propune spre avizare proiectele de acte normative din domeniul protecției infrastructurilor critice;
c) analizează trimestrial evoluția procesului de identificare a infrastructurilor critice și îl informează pe primul-ministru, prin consilierul de stat, cu privire la stadiul și măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii activității în domeniu;
d) analizează și propune măsuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie în domeniul infrastructurilor critice și de îmbunătățire a acestuia;
e) avizează ghiduri/manuale de proceduri și bune practici în domeniu;
f) asigură promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale și cercetării științifice specifice domeniului protecției infrastructurilor critice.

Hotărârile G.L.I.P.I.C.

G.L.I.P.I.C. emite hotărâri ce au caracter obligatoriu pentru autoritățile publice responsabile.
Hotărârile G.L.I.P.I.C. se adoptă prin votul reprezentanților desemnați ai autorităților publice responsabile pe principiul majorității simple și se supun aprobării primului-ministru.

Până în prezent, G.L.I.P.I.C. a emis următoarele hotărâri:

 • Hotărâre privind diseminarea informațiilor clasificate din domeniul protecției infrastructurilor critice naționale/europene;
 • Hotărârea nr. 2 privind selectarea opțiunilor pentru revizuirea Directivei 2008/114/EC;
 • Hotărârea nr. 3 referitoare la inițierea procesului de revizuire a O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;
 • Hotărâre privind nivelul de clasificare a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică națională/europeană;
 • Hotărâre referitoare la propunerea de completare/modificare a anexei nr. 1 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;
 • Hotărârea nr. 6 privind necesitatea suplimentării numărului de posturi pentru încadrarea compartimentelor specializate de la nivelul APR constituite în temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 98/2010;
 • Hotărârea nr. 7 privind transmiterea fișelor de incident de securitate de către proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE;
 • Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Calendarului principalelor activități ce trebuie desfășurate de autoritățile publice responsabile după adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene;
 • Hotărâre nr. 9 pentru aprobarea Planului de control în domeniul protecției infrastructurilor critice la nivel național;
 • Hotărâre referitoare la aprobarea propunerilor de modificare/completare a Hotărârii Guvernului nr. 1110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C.

În cadrul G.L.I.P.I.C., Ministerul Afacerilor Interne asigură Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. prin Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice.
Gestionarea informațiilor clasificate se realizează în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:
a) asigură legătura permanentă cu instituțiile reprezentate în G.L.I.P.I.C.;
b) realizează proceduri de lucru cu incidență în activitatea G.L.I.P.I.C., precum și a instituțiilor participante ce sunt supuse avizării G.L.I.P.I.C.;
c) monitorizează și informează G.L.I.P.I.C. asupra modului de realizare a deciziilor și stadiul implementării activităților specifice fiecărei autorități publice responsabile, pe baza informărilor acestora;
d) elaborează și supune aprobării consilierului de stat care coordonează activitatea G.L.I.P.I.C. proiectul privind ordinea de zi a ședinței, cu cel puțin 5 zile înaintea acesteia;
 e) asigură multiplicarea și difuzarea ordinii de zi către participanții la ședință cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea ședinței;
f) primește și pregătește materialele pentru ședințele grupului de lucru și le prezintă membrilor acestuia;
g) constituie mapa cu documentele ce urmează a fi dezbătute/analizate;
h) organizează și participă la ședințele G.L.I.P.I.C., întocmește procesul-verbal/minuta ședinței și redactează hotărârile adoptate în cadrul acestora, asigurând diseminarea documentelor tuturor instituțiilor angrenate;
i) asigură legătura dintre G.L.I.P.I.C. și organizațiile internaționale, neguvernamentale, precum și cu sectorul privat din domeniul de incidență;
j) asigură redactarea documentelor ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru, precum și a proiectelor de acte normative care se supun adoptării/aprobării, potrivit prevederilor legislației în vigoare;
k) difuzează tuturor membrilor G.L.I.P.I.C. documentele elaborate și asigură distribuirea informațiilor relevante asupra infrastructurilor critice între autoritățile publice responsabile;
l) asigură suportul logistic pentru desfășurarea ședințelor G.L.I.P.I.C.;
m) coordonează activitatea de diseminare a oportunităților de pregătire profesională și din sfera cercetării științifice în domeniu, pe componenta de securitate și protecție a infrastructurilor critice;
n) sprijină autoritățile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic și organizațiile neguvernamentale;
o) asigură corespondența cu instituțiile reprezentate în cadrul G.L.I.P.I.C., organizează evidența, multiplicarea și arhivarea acesteia cu respectarea reglementărilor în vigoare;
p) desfășoară orice alte activități de sprijin pentru derularea în bune condiții a activităților G.L.I.P.I.C.

Activitatea G.L.I.P.I.C.

Principalele etape în activitatea G.L.I.P.I.C. sunt următoarele:
1. stabilirea priorităţilor de acţiune
2. adoptarea/actualizarea calendarului activităţilor ce urmează să se desfăşoare în scopul identificării şi desemnării ICN/ICE
3. monitorizarea şi evaluarea activităţii

Ședințele G.L.I.P.I.C. se desfășoară în spatii special amenajate și echipate prin grija Ministerului Afacerilor Interne, la sediul central.
Dotările cu mijloace tehnico-materiale necesare desfășurării activităților G.L.I.P.I.C. se includ în normele și programele de înzestrare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind protecția infrastructurilor critice, la recomandarea G.L.I.P.I.C. se pot constitui, la nivelul autorităților publice responsabile, grupuri tehnice formate din experți, specialiști, cercetători sau cadre didactice din mediul public și privat, inclusiv academic, după caz. Suportul logistic necesar funcționării grupurilor de suport tehnic se asigură de autoritățile publice responsabile la nivelul cărora se constituie.

G.L.I.P.I.C. inițiază elaborarea de proiecte de acte normative, efectuarea de studii și cercetări în domeniul protecției infrastructurilor critice.
Autoritățile publice responsabile asigură, la solicitarea G.L.I.P.I.C., furnizarea și accesul la datele și informațiile gestionate, pe principiul "nevoii de a cunoaște" și iau măsuri de respectare a legislației în vigoare, în domeniul informațiilor clasificate.

Fluxul informațional decizional al G.L.I.P.I.C.

glipic