AUTORIZARE OLS

Conţinut

 

În conformitate prevederile art. 7^1 lit. i) ale O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale/europene au ca atribuție asigurarea autorizarea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE desemnați pentru fiecare ICN din responsabilitate.

Ofițerii de legătură pentru securitatea ICN/ICE se evaluează la fiecare 2 ani şi se autorizează, conform art. 26, alin. 1, în condițiile stabilite prin Decizia prim-ministrului nr. 55/2019 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene, prin intermediul platformei de e-learning din cadrul sistemului APOLODOR.

Procesul de autorizare se desfășoară în două etape, astfel:

 • Etapa I – Preautorizare: se realizează on-line printr-un mecanism special dedicat pus la dispoziție de Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice. Aceasta presupune înregistrarea în Sistemul APOLODOR, parcurgerea tematicii și a întrebărilor din platforma de e-learning și parcurgerea unui test final în urma căruia va fi generată în format electronic Autorizația preliminară. Acest document nu poate substitui Autorizația pentru desfășurarea activităților de identificare, desemnare și protecție a infrastructurilor critice naționale/europene, ea fiind necesară la constituirea dosarului de autorizare.
 • Etapa a II-a - Interviu pe subiecte profesionale: pentru parcurgerea acestei etape, solicitanții vor desfășura următoarele activități:
 1.  Solicitantul depune la secretariatul CNCPIC, cererea și dosarul de autorizare, ce sunt repartizate secretarului comisiei de autorizare, spre a fi înregistrate, consemnându-se în Registrul de evidență a autorizațiilor data și numărul de înregistrare (art. 16, 17, alin 1 din Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 2.  În cazul în care secretarul comisiei de autorizare constată neconformități în documentația depusă, informează despre acestea șefului CNCPIC, în calitate de președinte al comisiei de autorizare și întocmește adresa prin care se comunică solicitantului neconformitățile, în termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de autorizare (art. 17, alin. 2, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 3.  În situația în care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei de autorizare informează despre aceasta șefului CNCPIC și propune data de susținere a interviului cu persoana ce a solicitat autorizarea (art. 20, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 4.  La data și ora stabilite pentru susținerea interviului, președintele comisiei de autorizare convoacă membrii și secretarul acesteia, trecându-se mai apoi la intervievarea individuală a solicitanților (art. 21, alin 1, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 5.  În urma susținerii interviului, comisia deliberează, urmând ca solicitanții să fie declarați “Admis” sau “Respins”, deciziile fiind comunicate în aceeași zi fiecărui solicitant în parte (art. 21, alin 3, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 6.  Solicitanților declarați "admis" li se eliberează Autorizația pentru desfășurarea activităților de identificare, desemnare și protecție a ICN/ICE, în termen de maximum 10 zile de la data susținerii interviului (art. 22, alin 1, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019);
 7.  Solicitanții declarați “respins”, pot contesta decizia comisiei de autorizare, în termen de 48 de ore, data reluării interviului neputând depăși 10 zile de la data depunerii contestației (art. 22, alin 3, art. 23, alin. 2 Decizia prim-ministrului nr. 55/2019).

Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente (art. 19, Decizia prim-ministrului nr. 55/2019):

 1.  cerere de autorizare, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5 a Deciziei prim-ministrului nr. 55/2019;
 2.  copie diplomă studii universitare (conform cu originalul);
 3.  copie certificat de atestare a competențelor profesionale obținut în urma absolvirii cursului de pregătire pentru ocupația ofițer de legătură pentru securitatea ICN/ICE în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în condițiile legii (conform cu originalul);
 4.  C.V.;
 5.  copie autorizație preliminară eliberată în urma parcurgerii etapei I a procesului de autorizare.

Bibliografia necesară obținerii autorizației este prezentată în anexa nr. 4 la Decizia prim-ministrului nr. 55/2019, iar actualizările la aceasta se vor posta pe pagina de web oficială a Centrului național de coordonare a protecției infrastructurilor critice.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretariatului comisiei de autorizare: tel. Telefon: 021.2648540 / int. 11909, fax 021.312.13.33/021.311.20.52, e-mail: admin.ccpic@mai.gov.ro