Atribuții

Conţinut

M.A.I., prin C.N.C.P.I.C., sprijină autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE, asigurându-le accesul la informații cu privire la cele mai bune practici și metode disponibile, facilitează participarea la acțiunile coordonate de către Comisia Europeană în materie de formare și de schimb de informații privind noi evoluții tehnice în materie de PIC și organizează cooperarea între autoritățile publice responsabile la nivel național, precum și colaborarea acestora și a proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE cu instituțiile similare din statele membre ale Uniunii Europene, cu Comisia Europeană, NATO și alte organizații și organisme internaționale cu activități/atribuții în domeniu.

 

C.N.C.P.I.C. are următoarele atribuții principale:

 a) elaborează proiectele actelor normative în domeniul PIC și documentele de planificare strategică specifice, pe care le supune analizei reprezentanților autorităților publice responsabile reprezentate în grupul de lucru interinstituțional pentru PIC, în vederea inițierii ulterioare, de către M.A.I., a procedurilor legale de avizare și adoptare;

b) elaborează și actualizează normele metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea PSO, structura-cadru a PSO și atribuțiile ofițerului de legătură pentru securitatea ICN/ICE, din cadrul structurii specializate desemnate la nivelul autorităților publice responsabile și la nivelul proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN/ICE, pe care le supune aprobării prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii;

c) sprijină, la solicitarea autorităților publice responsabile, procesul de elaborare a instrucțiunilor, regulamentelor, normelor și standardelor de securitate sectoriale în domeniul PIC;

d) elaborează, supune dezbaterii în cadrul grupului de lucru interinstituțional pentru PIC și propune spre aprobare prin decizie a prim-ministrului metodologia de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE;

e) evaluează anual și ori de câte ori se impune, pe baza datelor furnizate de autoritățile publice responsabile, riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa ICN/ICE și informează prim-ministrul, prin consilierul desemnat, cu privire la necesitatea îmbunătățirii nivelului de protecție al acestora;

f) asigură secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru interinstituțional pentru PIC;

g) elaborează și propune spre aprobare, prin decizie a prim-ministrului, Planul anual de verificare a stadiului implementării legislației în domeniul PIC de către autoritățile publice responsabile și proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE;

h) asigură consultanță de specialitate autorităților publice responsabile și proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE desemnate, la solicitarea acestora;

 i) monitorizează stadiul de elaborare a PSO la nivel național, precum și al testării viabilității acestora prin exerciții;

j) îndeplinește rolul de compartiment desemnat la nivelul M.A.I. în condițiile art. 8;

k) elaborează orientări privind modalitățile de realizare a managementului protecției infrastructurilor critice.